Zdenka Pepelová

Autor: Zdenka Pepelová

Zdenka Pepelová pôsobí od januára 2021 ako vedúca Výskumno-vývojového oddelenia v Slovenskom centre dizajnu. V rokoch 2019 - 2020 v SCD pracovala najskôr ako asistentka a neskôr ako hlavná projektová manažérka cezhraničného projektu Dizajn & inovácie, spolufinancovaného z EFRR, programu spolupráce Interreg. Pred príchodom do SCD spolupracovala ako kultúrna manažérka a fundraiserka na rôznych projektoch z oblasti súčasnej kultúry, nezávislého umenia a filmu. Ako rešeršérka spolupracovala na viacerých dokumentárnych televíznych seriáloch pre RTVS. Je absolventkou kulturológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Doktorát získala v roku 2006 s dizertačnou prácou o Adornovej a Horkheimerovej koncepcii kultúrneho priemyslu.

Autori a autorky príspevkov

Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.


INOLAB – priestor pre inovácie v dizajne

Začiatky Výskumno-vývojové oddelenie INOLAB vzniklo pomerne nedávno – v roku 2019, ako jeden z výstupov cezhraničného európskeho projektu Dizajn a inovácie.1 Potrebu systematizovať a rozšíriť výskumno-vývojové aktivity Slovenského centra dizajnu, budovať potrebnú infraštruktúru a sledovať stratégiu rozvoja kreatívneho priemyslu u nás a v zahraničí, to všetko sme...

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter